ബന്ധപ്പെടുക

മറ്റൊരു സംഘടനയും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എ.എ.ഡബ്ല്യു.കെ. എന്ന സംഘടന അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുവരുന്നത്!