1984 കാലഘട്ടത്തില്‍ എറണാകുളത്ത് ചില ഓട്ടോമൊബൈല്‍ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകാര്‍ ശ്രീ മാത്യു കട്ടപ്പുറത്തിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഒത്തുകൂടുകയും

ബന്ധപ്പെടുക!

മറ്റൊരു സംഘടനയും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എ.എ.ഡബ്ല്യു.കെ. എന്ന സംഘടന അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുവരുന്നത്!
Copyright © 2022, Association Of Automobile Workshops Kerala.